Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

​Vi anbefaler, at familier som ønsker at benytte friskolen skriver deres børn ind på skolen i god tid. Ring til skolen på tlf. 98 24 42 66 eller send en mail, hvis I ønsker en samtale.

Tilsynserklæring

Lov om friskoler og private grundskoler m.v. §9:

Tilsynet med en fri grundskoles almindelige virksomhed, herunder med, at skolen giver en undervisning, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, påhviler forældrene til børn i skolen (forældrekredsen). forældrekredsen træffer selv beslutning om, på hvilken måde tilsynet skal udøves.

 - du kan se hele loven her! https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=202896

Den tilsynsførende, der vælges for 2 år ad gangen, skal føre tilsyn med elevernes

standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk.

Varetagelse af forældrenes tilsynspligt i praksis:

Forældrene har generel adgang til at deltage i undervisningen. Forældrene gøres på annoncerede forældremøder bekendt med planer for undervisningen i de enkelte fag og orienteres om igangværende aktiviteter. (efterårets forældremøder)

Forældrene orienteres på forældremøder i foråret om fællesaktiviteter for hele skolen og fagfordelingen for det efterfølgende skoleår. Forældrene har til en hver tid mulighed for at få personlig orientering om deres barns/børns standpunkter. (telefonisk, møde på skolen, hjemme hos)

Den tilsynsførendes arbejde i praksis:

Den tilsynsførende besøger i løbet af skoleåret skolen flere gange.

  1. overværer dele af undervisningen.
  2. samtaler med elever og lærere.
  3. har mulighed for at tale med forældre.
  4. beretter overfor skolelederen om sine iagttagelser.​

Den tilsynsførende skal hvert år afgive en erklæring, der kan foregå mundtlig på generalforsamlingen, eller indgå i formandens beretning efter orientering af denne.

Ovenstående er aftalt på generalforsamlingen 9/3-2002.

Tilsynserklæring 2016 - se her:

Tilsynserklæring 2017 - se her!

Tilsynserklæring 2017 indtil 31/12.Se her!

Tilsynserklæring 2017/18 -se her!

Tilsynserklæring 2018/19 -se her!

Tilsynserklæring 2019/20 - se her!

Tilsynserklæring 2020/21 - se her!